دکمه‌ی (بان برای بعد) یک تله است!

همه‌ای ما در لبتاب و تلفن های خود دکمه‌ای داریم که اجازه می دهد زمانِ را که قبلاً تنظیم کرده‌ایم را به عقب بیندازیم. این دکمه‌ی «بان‌برای بعد» (Snooze) یک…